شرح وظایف مدیر امور اداری و کارگزینی

حوزه های مدیریت امور اداری و رفاه شامل :   امور اداری ، امور رفاه ، امور کارگزینی ،آموزش دبیرخانه، ماشين نویسی و امور خدمات می باشد .

امور اداری  

1)         نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن .

2)         نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان .

3)         نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پروندهها مطابق با اصول بایگانی و مکانیزه کردن آنها .

4)         نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستورمافوق .

5)         برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری .

6)         برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی مانند کلینیکهای ویژه و . . . 

7)         تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب .

8)         مراقبت در حسن انجام امور اداری و برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به دبیرخانه و مکاتبات و مراسلات .

9)         نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن .

10)     تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه براساس دستورالعملها و آیین نامه ها .

11)     نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی .

12)     تهیه بخشنامه و دستورالعملها و مقررات برای بهبود تشکیلات در سازمان و ایجاد هماهنگی وحدت عمل و نظر .

13)     نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی .

14)     مطالعه و بررسی وظائف و مسئولیتهای هریک از واحدهای سازمانی بمنظور سنجش و تشخیص احتیاجات از لحاظ افراد و تجهیزات لازم برای انجام کار .

15)     تهیه برنامه و دستورالعملهای آموزشی و کارآموزش کارکنان شاغل و آشنا با مقررات و وظائف شهرداری و موسسات تابعه و محیط کار و خصوصیات شغل مورد نظر جهت شرکت کنندگان در هریک از دوره های آمورشی .

16)     نظارت بر تشکیل کلاسها و دوره ها و یا معرفی کارکنان به موسسات آموزشی بمنظور بالا بردن سطح معلومات تخصصی و حرفه ای آنان .

17)     نظارت بر تهیه پیش نویس های نامه های اداری و صدور دستورات لازم در جهت اصلاح مکاتبات اداری .

18)     نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار .

19)     صدور و دستورلات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی .

20)     نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و آئین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار تأمین اجتماعی و غیره .

21)     تشکیل جلسات درخصوص آشنا نمودن پرسنل تحت سرپرستی با مقررات جدید .

22)     نظارت بر طرحهای رفاهی عمومی کارکنان از قبیل شرکتهای تعاونی مصرف ، مسکن و امور ورزشی و غیره .

23)     آشنا نمودن مسئولین واحدهای تحت سرپرستی با قوانین و مقررات اداری جدید .

24)     بررسی درخصوص مسائل سازمانی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد انجام تعمیرات ضروری در حوزه مورد عمل .

25)     برگزاری جلسات شورای اداری و شورای معاونین و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ به واحدهای ذیربط .

26)      انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظائف ارجاع میگردد .

كارگزيني و رفاه  

1)         انجام كليه امور استخدامي كاركنان شهرداري نظير صدور احكام ترفيع ، ارتقاء گروه ،‌انتصاب ، مرخصي ، معذوريت ، ‌بازنشستگي ، باز خريد ، انفصال ، اضافه دستمزد كارگران و نظاير آن.

2)         اجراي آيين نامه ها و مقررات استخدامي مربوط به كاركنان شهرداري و موسسات تابعه .

3)         اظهار نظر صريح در مورد تقاضاهاي كاركنان شهرداري و رسيدگي به شكايات استخدامي و تهيه گزارشات لازم .

4)         تهيه و تنظيم متن قراردادهاي استخدامي كاركنان اعم از پيماني ، قراردادي ، خريد خدمت و امثالهم .

5)         تشكيل كلاسهاي آموزشي براي كاركنان به منظور بالا بردن سطح معلومات و تخصصي و حرفه اي آنان .

6)         رسيدگي و نظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان شهرداري .

7)         اجراي مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي كاركنان و ارتباط با بازنشستگان و وظيفه بگيران شهرداري و اقدام در جهت رفع مشكلات ناشي از بازنشستگي .

8)         برنامه ريزي در زمينه طرحهاي رفاهي كاركنان نظير شركتهاي تعاوني مسكن ، مصرف ، صندوق قرض الحسنه و تاسيسات ورزشي و تربيت بدني .

9)         شركت مستمر در جلسات استخدامي نظير شوراي اداري شهرداريها ، هيئتهاي حل اختلاف و شوراي كارگاه و دفاع از حقوق شهرداري .

دبيرخانه و بايگاني  

1)         ثبت و توزيع و تفكيك نامه هاي وارده به شهرداري و ارجاع به دواير ذيربط .    

2)         حفظ و نگهداري كليه اسناد و اوراق و سوابق اداري مربوطه .

3)         كنترل و تصحيح نامه هاي صادره از نظر اشتباهات املائي و انشائي .

4)         تهيه پيش نويس هاي اداري و تهيه گزارشات و ارائه آمارهاي لازم به مقام مافوق .

5)         مذاكره و مشورت با مقامات مافوق در موضوعات مربوط به خطمش از نظر امور دفتر و دبيرخانه .

6)         بررسي كليه اخطاريه هاي واصله به شهرداري و صدور دستور ابلاغ آنها به واحدهاي مربوطه .

7)         نظارت مستمر در حسن اجراي امور دفتري و چگونگي ورود و خروج مكاتبات .

8)         ارجاع سوابق و پرونده هاي واصله طبق دستور مافوق به واحدهاي مربوطه و بايگاني .

9)         تهيه خلاصه پرونده و گزارشات مختلف بر حسب ارجاع مقام مافوق .

10)     تايپ انواع مكاتبات و نامه ها و تطبيق پيش نويس ها با نامه هاي تايپ شده .

11)     پيگيري گزارشات مختلف بر حسب ارجاع مقام مافوق .

12)     بررسي و پيشنهاد روشهاي جديد و موثر جهت بايگاني و طبقه بندي اسناد .

13)     جمع آوري اطلاعات و آمار كاركنان شهرداري از لحاظ وضعيت پرسنلي كارگري – كارمندي .

14)     حفظ ونگهداري پرونده ها و سوابق استخدامي كاركنان شهرداري اعم از كارگر و كارمند و آماده نمودن و مهر كردن پرونده ها و سوابق ، ارسال آنها به مراجع ذيربط طبق دستور مافوق و پيگيري جهت عودت آن .

15)     اجرا و ابلاغ آراء مربوط به هيئتهاي بدوي و تجديد نظر و رسيدگي به تخلفات اداري و شوراي حل اختلاف و شوراي كارگاه با توجه به مقررات مربوطه .

16)     همكاري با اداره ارزشيابي و بازرسي و رسيدگي به شكايات جهت كنترل و حضور و غياب كاركنان .

17)     انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق درحدود وظايف ارجاع مي گردد .

خدمات :

1)         اجراي طرح استاندارد نمودن لوازم و تجهيزات اداري با همكاري ادارات كارپردازي و كارگزيني .

2)         تقسيم وسائط نقليه سبك موتوري بين واحدهاي شهرداري مركزي و مناطق .

3)         انجام خدمات عمومي مورد نياز كليه واحدهاي شهرداري از قبيل خدمات سرپائي ، سرايداري ، آشپزي

4)         نظافت ساختمانهاي شهرداري و نظارت و كنترل امور مربوط به مستخدمين و سرايداري .

5)         نظارت در امور سلف سرويسها و آبدارخانه ها و پاركينگ هاي اختصاصي شهرداري و نظاير آن .

6)         انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق درحدود وظايف ارجاع مي گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

12 − 1 =

فهرست