جاذبه های شهر دستگرد
مناقصات، مزایدات، اطلاعیه ها
شهردار دستگرد: اصغر رحیمی
عکس شهردار رحیمی
شهدای شهر دستگرد

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول50%
50%
پروژه اول30%
30%
پروژه اول70%
70%
پروژه اول50%
50%
فهرست