در این ملاقات ها مهندس رحیمی پرونده های شهروندان محترم در خصوص شهرسازی، املاک و توافقات و حقوقی را موردبحث و بررسی قرار دادند و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

فهرست